Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry:n säännöt

Rekisteröity yhdistysrekisteriin 23.9.2016  |  Voimassaolevat säännöt 10.8.2022

1 § Soveltamisala
Yhdistyksen toimintaan sovelletaan yhdistyslakia ja näitä sääntöjä.

2 § Yhdistyksen nimi, kieli ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry. Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka on Joensuu.

3 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. toimia Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen ylioppilaiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä;
 2. tarjota jäsenilleen opinto-, sosiaali- ja kulttuuripalveluja sekä kehittää jäsenistön harrastusmahdollisuuksia;
 3. toimia jäsentensä taloudellisten, ammatillisten ja sosiaalisten etujen puolesta;
 4. puolustaa jäsentensä oikeusturvaa; sekä
 5. osallistua oikeus- ja koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen sekä tarjota sen edellyttämiä tietoja jäsenilleen.

4 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. ylläpitää yhteyksiä ja vaikuttaa oikeustieteelliseen tiedekuntaan sekä erilaisiin lakimies- ja opiskelijajärjestöihin;
 2. huolehtii oikeustieteellisten opintojen kehittämisestä ja opiskeluedellytysten parantamisesta
  sekä tekee tämän edellyttämää selvitystyötä;
 3. järjestää keskustelutilaisuuksia ja erilaisia vapaa-ajan tilaisuuksia;
 4. voi tukea jäsentensä yhdistyksen piirissä tapahtuvaa omaehtoista harrastus- ja kulttuuritoimintaa;
 5. voi voittoa tavoittelematta välittää jäsenilleen oikeustieteellistä kirjallisuutta sekä tuottaa jäsenilleen opintomateriaalia;
 6. voi ylläpitää kirjastoa;
 7. voi julkaista lehteä ja harjoittaa jäsentensä oikeuspoliittisen ja yhteiskunnallisen tietoisuuden sekä ammatillisten valmiuksien lisäämiseen tähtäävää tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa;
 8. voi järjestää oikeustieteen laitokseen opiskelemaan pyrkiville valmennuskursseja, joista saatavat varat on käytettävä yhdistyksen 3 §:ssä mainitun tarkoituksen tukemiseen;
 9. voi järjestää jäsentensä ammatillisten valmiuksien edistämiseksi oikeusaputoimintaa;
 10. voi järjestää kannattajajäsenilleen tapaamisia sekä muuta vastaavaa toimintaa;
 11. voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta tai arvopapereita sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä;
 12. voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

5 § Jäsenyyden edellytykset ja liittyminen
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Suomen yliopistossa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittava luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitukset ja säännöt. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannattajajäseniksi luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaisten jäsenten liittymismaksusta sekä kannattajajäsenten jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous. Lisäksi yhdistyksen syyskokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta.

6 § Jäsenyyden päättyminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Oikeustieteen maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta valmistunut varsinainen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, ellei tämä kahden kuukauden kuluessa valmistumispäivästään ilmaise yhdistyksen hallitukselle tahtoaan varsinaisen jäsenyytensä muuttamisesta kannatusjäsenyydeksi. Jäsenyyden muuttamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä

 1. ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä;
 2. laiminlyö jäsenmaksun tai muiden yhdistyksen säännöissä asetettujen velvoitteiden suorittamisen;
 3. aiheuttaa huomattavaa vahinkoa taikka haittaa yhdistykselle; tai
 4. muutoin toimii olennaisesti yhdistyksen tarkoituksen tai sääntöjen vastaisesti

7 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon valitaan syyskokouksessa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talousvastaava, sihteeri ja vähintään yksi (1), enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on 1.1.-31.12.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallituksen päätökset tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa tai muissa henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai talousvastaava yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle tai jollei tilintarkastajaa ole valittu, niin toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien sekä mahdollisten tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja kannattajajäsenille sähköpostitse sekä asetetaan nähtäväksi yhdistyksen ilmoitustaululle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada asiansa yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Tämän on ilmoitettava pyynnön kohteena olevan asia ajoissa hallitukselle, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Syyskokous
Syyskokous tulee pitää marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen;
 2. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, talousvastaavan, sihteerin ja muiden jäsenten valitseminen;
 3. yhden tai kahden toiminnantarkastajan sekä tarvittaessa varatoiminnantarkastajan valitseminen;
 4. mahdollisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitseminen;
 5. toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle toimikaudelle;
 6. liittymismaksun, kannattajajäsenten jäsenmaksun sekä varinaisten jäsenten mahdollisen jäsenmaksun suuruudesta päättäminen sekä
 7. muiden kokouskutsussa mainittujen ja kokoukselle esitettyjen asioiden käsitteleminen.

12 § Kevätkokous
Kevätkokous tulee pitää huhtikuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kevätkokouksessa ksitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen;
 2. tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien sekä mahdollisen tilintarkastajan lausunnon esittäminen;
 3. päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä
 4. muiden kokouskutsussa mainittujen ja kokoukselle esitettyjen asioiden käsitteleminen

13 § Ylimääräiset kokoukset
Yhdistyksen kokous tai hallitus voi kutsua ylimääräisen kokouksen koolle, kun siihen katsotaan olevan aihetta.

Kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

14 § Osallistuminen yhdistyksen kokouksiin
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua;

 1. kokouspaikassa läsnä olemalla; tai
 2. video/ääniyhteyksin ennalta ilmoitetun kokousalustan kautta kokouksen aikana, mikäli etäyhteyden kautta osallistumisesta on ilmoitettu kokouskutsussa.
  Mikäli yhdistyksen kokoukseen on mahdollista osallistua etänä ja siitä on ilmoitettu kokouskutsussa, tulee etäyhteydellä osallistuvan ilmoittaa halukkuudestaan osallistua kokoukseen vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta kokouskutsussa ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa suljettu lippuäänestys toteutetaan kokouksen aikana myös etäyhteyden välityksellä puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla kuitenkin niin, että vaalisalaisuus säilyy.

15 § Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi valtuuttaa toisen varsinaisen jäsenen käyttämään äänivaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Valtuutuksen tulee tapahtua kirjallisella valtakirjalla, joka on esitettävä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee muissa kuin 15 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa se ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallituksen jäseniä valittaessa ja muita henkilövalintoja koskevia päätöksiä tehtäessä toimitetaan vaali. Vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä, ja valituksi tulevat eniten ääniä saaneet henkilöt. Äänten mennessä tasan äänestyksen tuloksen ratkaisee arpa.

16 § Ohjesäännöt
Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen toiminnasta, toimikunnista ja niiden tehtävistä ja muista yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista.

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty.

Esityksen uudeksi ohjesäännöksi tai muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen kirjallisena hallitukselle. Esitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

17 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti.